TEKST[nl][SEO/Tagline]

Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden en het privacystatement zijn van toepassing op de Was alles maar zo Crystal Clear win- actie, hierna te noemen “de Actie”. 
1.2 De Actie wordt georganiseerd door Vrumona B.V. te Bunnik, hierna te noemen “de Organisator”, en heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te kennen aan de deelnemers, ter bevordering van de afzet van Crystal Clear. 
1.3 Door deel te nemen aan de Actie ga je akkoord met onderstaande actievoorwaarden.

2. Actieperiode

2.1 Je kunt deelnemen aan de Actie en kans maken op de prijzen van 17 oktober 2015 tot en met 31 oktober 2016 (“de Actieperiode”), zolang de voorraad strekt. 

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Actie vindt plaats op de Organisator aangegeven wijze.
3.3 Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
3.4 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
3.5 De deelname aan de Actie is gratis en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze actievoorwaarden.
3.6 Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
3.7 Er geldt geen beperking ten aanzien van het maximum aantal deelnames. 

4. Prijs en aanwijzing winnaars

4.1 De prijs is een jaarkalender voor 2017
4.4 De prijzen zijn beschikbaar vanaf half november 2016, en zullen vanaf dan per post verstuurd worden naar de winnende deelnemers. De Organisator streeft ernaar de prijs binnen 2 weken nadat deze beschikbaar is geworden te verzenden.Vertragingen en/of andere onvolkomenheden wegens de postverzending voorbehouden.
4.5 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste NAW gegevens. Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.
4.6 Prijzen zijn persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild of overgedragen aan derden.
4.7 Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
4.8 Indien een prijs om welke reden dan ook niet kan worden uitgekeerd, blijft deze eigendom van de Organisator.
4.9 Er kan per persoon of per adres in Nederland slechts eenmaal een prijs gewonnen worden.

5. Overig

5.1 Aan de uitslag van de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
5.2 Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd. 
5.3 De Organisator is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijs tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
5.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.
5.5 Bij vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of andere onregelmatigheden, behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
5.6 Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft de Organisator het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
5.7 Vragen en/of klachten over de Actie die niet vermeld worden op de FAQ pagina kunnen kenbaar worden gemaakt via het contactformulier op de website van de Organisator. 

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de Actie en/of de door de Organisator of partners beschikbaar gestelde prijzen.
6.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen, noch op de correcte levering daarvan.

7. Privacy

7.1 Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
7.2 De gegevens zullen worden gebruikt om de Actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten.
7.3 Met deelname aan de Actie geef je toestemming aan de Organisator om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.

8 Slotbepalingen

8.1 “Crystal Clear” en “Vrumona” zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
8.2 De Actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.


© 2016 Vrumona B.V. te Bunnik