TEKST[nl][SEO/Tagline]

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

 

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden en het privacystatement zijn van toepassing op de Fifty Shades Freed-actie van Crystal Clear, hierna te noemen “de Actie”. 
1.2 De Actie wordt georganiseerd door Vrumona B.V. te Bunnik, hierna te noemen “de Organisator”, en heeft als doel door middel van een Promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te kennen aan de deelnemers, ter bevordering van de afzet van Crystal Clear. 
1.3 Door deel te nemen aan de Actie ga je akkoord met onderstaande actievoorwaarden.

2. Actieperiode
2.1 Je kunt deelnemen aan de Actie en kans maken op de prijzen van 15 januari 2018 t/m 31 januari 2018 (“de Actieperiode”) zolang de voorraad strekt. 

3. Deelname
3.1 Deelname aan de Actie vindt plaats op de Organisator aangegeven wijze.
3.2 Om aan de Actie te kunnen deelnemen, dien je de vraag te beantwoorden op de website van Crystal Clear (www.crystalclear.nl), hierna te noemen “de Website”, en je gegevens in te vullen op de Website. Vervolgens kiest de Organisator uit de deelnemers een aantal winnaars. 
3.3 Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig.
3.4 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Vrumona, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
3.5 De deelname aan de Actie is gratis en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze actievoorwaarden.
3.6 Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
3.7 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Deelnemers die onjuiste (persoons)gegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.
3.8 Er geldt een maximum van 1 deelname per persoon. 
 

4. Prijzen
4.1 De volgende prijzen zijn beschikbaar voor de winnaars: 3x2 kaarten voor de bioscoop film première : ‘’Fifty Shades Freed’’
4.2 Prijzenwinnaars ontvangen bericht per e-mail
4.3 Aan de Organisator doorgegeven incorrecte contactgegevens komen voor risico van de deelnemer 
4.4 De Organisator zal de eventueel over de te winnen prijs verschuldigde kansspelbelasting voldoen.
4.5 Prijzen zijn persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild of overgedragen aan derden.
4.6 Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
4.7 Indien een prijs om welke reden dan ook niet kan worden uitgekeerd, blijft deze eigendom van de Organisator.
4.8 Er kan per persoon of per adres in Nederland slechts eenmaal een prijs gewonnen worden.5. Overig
5.1 Aan de uitslag van de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
5.2 Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
5.3 De Organisator is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
5.4 In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist de Organisator.
5.5 Bij vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of andere onregelmatigheden, behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
5.6 Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft de Organisator het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
5.7 Vragen en/of klachten over de Actie die niet vermeld worden op de FAQ pagina kunnen kenbaar worden gemaakt via het contactformulier op de Website . 

6. Aansprakelijkheid
6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door de Organisator of partners beschikbaar gestelde prijzen.
6.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen.

7. Privacy
7.1 Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
7.2 De gegevens zullen worden gebruikt om de Actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten.
7.3 Met deelname aan de Actie geef je toestemming aan de Organisator om jouw respons op de Actie voor promotionele doeleinden te gebruiken.

8 Slotbepalingen
8.1 “Crystal Clear” en “Vrumona” zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
8.2 De Actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.


© 2018 Vrumona B.V. te Bunnik