TEKST[nl][SEO/Tagline]

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden cashback actie Crystal Clear Sparkling Lemon 1L

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: 100% cashback op Crystal Clear Sparkling Lemon 1L, hierna te noemen: de ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Crystal Clear, een merk van Vrumona B.V., hierna te noemen: ‘Crystal Clear’.

Artikel 1 Algemeen

1. Alleen personen met een EU-IBAN van 18 jaar of ouder kunnen aan de Actie deel nemen.

2. Deelname aan de Actie is gratis en kan alleen gedurende de actieperiode, van 21-08-2019 tot en met 26-08-2019, hierna te noemen: de ‘Actieperiode’.

3. Voor deelname aan de Actie dien je  een 1L fles Crystal Clear Sparkling Lemon te hebben gekocht. Op www.crystalclear.nl/cashback , staat een foto van Crystal Clear Sparkling Lemon, hierna: de ‘Actieverpakking(en)’.

4. De Actie is beperkt tot terug storting van het aankoopbedrag van één Actieverpakking, ook wanneer er meerdere Actieverpakkingen tegelijk zijn gekocht.

5. Het terug te storten bedrag is gemaximeerd op €1,45.

Artikel 2 Gegevens

1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie is het naar waarheid invullen van de volgende persoonsgegevens verplicht:

            • Voornaam

            • Achternaam

            • Woonplaats en adres

            • Geboortedatum

            • E-mailadres

            • IBAN

2.  Vrumona B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. De opgegeven gegevens kunnen gebruikt worden voor doelgroepanalyses en voor relevante en gepersonaliseerde advertenties in diverse online media. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring en het cookiebeleid op https://www.vrumona.nl/pcs.

 

Artikel 3 Deelname

1. Een Actieverpakking dient in de Actieperiode te zijn gekocht bij een supermarkt in Nederland. De Actie geldt niet voor online aankopen.

2. Er kan per huishouden maar 1 keer worden deelgenomen aan  de Actie.

3. De Actie is niet geldig in combinatie met overige winkelkortingen.

4. Let op: bewaar de kassabon goed. De kassabon kan tot 4 weken na afloop van de Actie als bewijs worden opgevraagd.

5. Crystal Clear streeft ernaar om cashback bedragen, waarop de deelnemer recht heeft, zo snel mogelijk uit te betalen. In de meeste gevallen zal dit gebeuren binnen 10 werkdagen, maar garanties kunnen niet gegeven worden. Er kan vertraging ontstaan in weekenden, als gevolg van storingen in telecommunicatie, om bancaire redenen of om andere redenen waardoor het ondanks de inspanningen van Crystal Clear niet mogelijk is om binnen 10 werkdagen uit te betalen.

6. Voor deelname aan de Actie is het uploaden van een afbeelding van de kassabon verplicht. Kassabonnen die per e-mail of post verstuurd zijn, worden niet in behandeling genomen. Ook afbeeldingen  van kassabonnen die al eerder  door jou of iemand anders zijn ge-upload worden niet in behandeling genomen. De volgende bestandsformaten kunnen geüpload worden:

              .jpg

              .jpeg

              .png

7. Op de afbeelding van de kassabon dienen minimaal de volgende gegevens zichtbaar zijn:

            • Naam van de winkel

            • Actieproduct + prijs

            • Aankoopdatum en –tijd

            • Eventuele afprijzingen of kortingen

 

Artikel 4 Contact/Klachten

Als je vragen of opmerkingen hebt over producten van Crystal Clear of over deze actievoorwaarden of de uitvoering van deze actie, neem dan contact op met Crystal Clear Consumentenservice via https://www.crystalclear.nl/contact of 0800-8786662.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Crystal Clear, als organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uit de Actie voortvloeiende schade.

 

Artikel 6 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Crystal Clear gewijzigd worden. Geadviseerd wordt de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Crystal Clear behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen, deelnemers van deelname uit te sluiten, of de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Indien de actievoorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dan is het uitsluitend aan Crystal Clear om te beslissen.

3. Medewerkers van Crystal Clear die betrokken zijn bij de Actie en door Crystal Clear ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

6. “Crystal Clear” is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.