TEKST[nl][SEO/Tagline]

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: 100% cashback op Crystal Clear, hierna te noemen: de ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Crystal Clear, een merk van Vrumona B.V., hierna te noemen: ‘Crystal Clear’.

1. Algemeen
1.1 Alleen in Nederland woonachtige personen van 18 jaar of ouder zijn gerechtigd aan de Actie deel te nemen. 
1.2 Deelname aan de Actie is gratis gedurende de actieperiode, van 14-11-2018 tot en met 30-12-2018, hierna te noemen: de ‘Actieperiode’. Alleen gedurende de Actieperiode kunnen deelnemers aan de Actie hun aankoopbedrag terug claimen.
1.3 De Actie is van toepassing op de aankoop van een fles Crystal Clear met een inhoudsmaat van 100cl (en dus niet 50 cl of 150 cl). Op de website Crystalclear.nl/cashback, staat een foto van de Crystal Clear smaakvarianten die meedoen aan de Actie, hierna: de ‘Actieverpakking(en)’.
1.4 De Actie is beperkt tot terug storting van het aankoopbedrag van één Actieverpakking, ook wanneer er meerdere Actieverpakkingen tegelijk zijn gekocht.
1.5 Het terug te storten aankoopbedrag is gemaximeerd tot een bedrag van €1,29 .

2. Gegevens
2.1 Om deel te kunnen nemen aan de Actie is het naar waarheid invullen van de volgende persoonsgegevens verplicht:
            • Voornaam
            • Achternaam
            • Woonplaats 
            • Postcode
            • Geboortedatum
            • E-mailadres
            • IBAN
2.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
2.3 Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring op www.CrystalClear.nl (klik op Privacy en Cookie Statement).

3. Deelname
3.1 Een Actieverpakking dient in de Actieperiode te zijn gekocht bij een supermarkt in Nederland. De Actie geldt niet voor online aankopen. 
3.2 Er kan per huishouden maar 1 keer gebruik worden gemaakt van de Actie .
3.3 De Actie is niet geldig in combinatie met overige winkelkortingen. 
3.4 Let op: bewaar de kassabon goed. De kassabon kan tot 4 weken na afloop van de Actie  als bewijs worden opgevraagd.
3.5 Crystal Clear streeft ernaar om cashback bedragen, waarop de deelnemer recht heeft, zo snel mogelijk uit te betalen. In de meeste gevallen zal dit gebeuren binnen 5 werkdagen, maar garanties kunnen niet gegeven worden. Er kan vertraging ontstaan in weekenden, als gevolg van storingen in telecommunicatie, om bancaire redenen of om andere redenen waardoor het ondanks de inspanningen van Crystal Clear niet mogelijk is om binnen 5 werkdagen uit te betalen.
3.6 Voor deelname aan de Actie is het uploaden van een foto van de kassabon verplicht. Kassabonnen die per e-mail of post verstuurd zijn, worden niet in behandeling genomen. Ook foto’s van kassabonnen die al eerder gefotografeerd zijn door jou of iemand anders worden niet in behandeling genomen. De volgende bestandsformaten kunnen geüpload worden:
            • • .jpg
            • • .jpeg
            • • .png

3.7 Op de kassabon dienen minimaal de volgende gegevens zichtbaar zijn, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen:
            • Naam van de winkel
            • Actieproduct + prijs
            • Aankoopdatum en –tijd
            • Eventuele afprijzingen of kortingen

 

4. Contact/Klachten
Als je vragen of opmerkingen hebt over producten van Crystal Clear of over deze actievoorwaarden of de uitvoering van deze actie, neem dan contact op met Crystal Clear Consumentenservice via www.CrystalClear.nl/contact of 0800-8786662.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Crystal Clear, als organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uit de Actie voortvloeiende schade.

6. Diversen
6.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Crystal Clear gewijzigd worden. Geadviseerd wordt de voorwaarden regelmatig te bekijken.
6.2 Crystal Clear behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen inzendingen af te keuren, deelnemers van deelname uit te sluiten, of de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Indien de actievoorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dan is het uitsluitend aan Crystal Clear om te beslissen.
6.3 Medewerkers van Crystal Clear die betrokken zijn bij de Actie en door Crystal Clear ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
6.4 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
6.5 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
6.6 “Crystal Clear” is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.

© 2018 Vrumona B.V. te Bunnik